Trygghet och studiero

Detta är viktigt att alla i skolan, såväl elever som personal, trivs i skolan och blir bemötta med respekt. I undervisningssituationer och på raster ska man känna sig trygg i såväl undervisningslokal som i korridor, uppehållsrum, matsal och omgivningen kring skolan.

Om en elev brister i sitt uppförande så att andra drabbas (stökigt beteende och/eller kränkningar), ska undervisande lärare, och/eller mentor och rektor prata med eleven i fråga och meddela vårdnadshavare om det oacceptabla läget. Både elev och vårdnadshavare ska också informeras om vilka åtgärder som skolan kommer att vidta om elevens beteende inte förändras till det bättre.

Observera att även situationer som händer utanför skoltid, till och från skolan, kan rendera i åtgärder från skolan. Till exempel då en eller flera elever uppträder mot en eller flera andra elever på ett sätt så att sistnämnda känner sig hotade, kränkta eller på annat sätt otrygga i skolan.

Kränkningar och hot via elektroniska medier, t.ex. Facebook, sms, mejl, chatt med flera, innefattas också av åtgärderna i denna handlingsplan.

Åtgärdstrappan nedan beskriver de åtgärder som G.O.Kompetens Transportgymnasium vidtar för att markera vikten av trygghet och studiero på skolan. (Observera att skolan också jobbar förebyggande med trygghet och studiero, se t.ex. likabehandlingsplan, värdegrundsarbete, mentorskap med mer). Åtgärderna bygger på skollagens kapitel 5 och följer den ordning som finns i detta kapitel. I varje ärende görs dock en individuell prövning vilken åtgärd som kan vara aktuell.

G.O. Kompetens vill stödja och hjälpa alla elever, även de som har ett oacceptabelt beteende. Därför ska åtgärd 3-7 kombineras med ett samtal där elev och vårdnadshavare deltar tillsammans med mentor och eventuellt rektor. I det fallet en elev är myndig representerar denne sig själv.

Den lag som G.O. Kompetens handlingsplan och åtgärdstrappa bygger på är:

Skollagen Kap 5
§6 Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.
 

Åtgärdstrappan 

Åtgärd 1 - Utvisning från lektionssalen. (§7)

Om en elev stör ordningen på lektionen och trots tillsägelse inte slutar, får läraren visa ut eleven för återstoden av lektionen. Undervisande lärare ska meddela mentorn om incidenten.

Åtgärd 2 - Beslut om kvarsittning. (§8)

Om en elev trots tillsägelser och varning om åtgärd inte förändrar sitt beteende kan mentor och/eller rektor besluta att en elev ska stanna kvar en timme efter att skolans undervisning avslutats.  

Mentor ansvarar för att meddela vårdnadshavare beslutet.

Åtgärd 3 - Beslut om utredning. (§9)

Om en elev trots tillsägelser och varning om åtgärd inte förändrar sitt beteende eller gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse ska rektor se till att en utredning görs.

Mentor ansvarar för att meddela vårdnadshavare om beslutet.  

Åtgärd 4 - Beslut om skriftlig varning. (§11)

I kombination med åtgärd 3 eller i de fall en annan utredning visar att en elev inte förändrar sitt beteende till det bättre trots tillsägelse ska rektor utfärda en skriftlig varning. Förutom bakgrund till beslut innehåller skriftlig varning också information om vilka åtgärder som kommer att sättas in om beteendet inte förändras.

Rektor meddelar vårdnadshavare beslutet.

Åtgärd 5 - Beslut om tillfällig omplacering. (§12)

Om en elev trots skriftlig varning inte förändrar sitt beteende ska rektor ta beslut om tillfällig omplacering av eleven till annan klass eller undervisningsgrupp för att försäkra andra elever trygghet och studiero. Denna omplacering får ske upp till två veckor och vid synnerliga skäl upp till fyra veckor.

Rektor ansvarar för att meddela vårdnadshavare.

Åtgärd 6 - Beslut om avstängning. (§14-15)

Rektor får besluta om att stänga av en elev om:

 1. Det är nödvändigt med hänsyn tagen till övriga elevers trygghet och studiero.
 2. Syftet med åtgärden 5 inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende.

Avstängningens längd
Avstängningen får i normalfallet inte vara längre än två veckor, men den kan vara längre om syftet inte uppnås på kortare tid. Den bortre gränsen är dock det pågående kalenderhalvåret och ytterligare tre kalenderhalvår. En avstängd elev räknas fortfarande som elev och har alltid rätt att komma tillbaka till skolan efter avstängningen.

Delvis avstängning
En elev kan stängas av helt eller delvis från utbildning med praktik/praktiska inslag eller där delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats utanför skolan. För att eleven ska kunna stängas av måste det vara uppenbart olämpligt att hon eller han deltar i de praktiska inslagen. På G.O.Kompetens kan det exempelvis innebära att det är omöjligt för en elev med misstänkta missbruksproblem att vara med på de moment som innebär körning/hantering av fordon, maskiner, med mer. Beslutet om avstängning kan gälla en viss tid eller utan tidsbegränsning.

Avstängningstiden kan ändras och avstängningen kan upphävas om t.ex. elevens livssituation ändras och skälet för avstängningen därför inte längre är relevant. Huvudregeln är att det är huvudmannen som beslutar om avstängning i dessa fall.

Akut avstängning
Liksom i fallet ovan får rektorn stänga av en elev omedelbart om det är nödvändigt att fatta ett snabbt beslut. Rektorns beslut gäller bara tills huvudmannen har prövat saken och aldrig längre än två veckor.

Ansvarig person
Rektorn kan inte delegera beslutet om avstängning till någon annan. Är eleven under 18 år ska man också samråda med socialnämnden. Den
som beslutar om en avstängning ska dokumentera det.
 
Överklagan
Eleven och vårdnadshavarna kan överklaga beslutet om avstängning hos en allmän förvaltningsdomstol. Även här kan man begära inhibition (uppskjutning hos högre instans).
 
Rätt till undervisning under avstängning
Elev har rätt till alternativ undervisning under sin avstängning.
 
Andra kontrollåtgärder
Möjligheten att till exempel öppna eller visitera elevskåp och andra förvaringsutrymmen som skolan ställer till elevernas förfogande regleras inte i skolförfattningarna. I regeringsformen finns det dock ett skydd mot husrannsakan, kroppsvisitation, påtvingat kroppsligt ingrepp och liknande intrång. För att utföra någon av dessa åtgärder måste det finnas stöd i lagen. Rektorns och lärarnas allmänna skyldighet att se till att ordningen på skolan upprätthålls är inte tillräcklig grund för att få vidta några sådana åtgärder.

Elevskåp
Elevskåpen är skolans egendom och eleverna har tillgång till dessa under förutsättning att de följer de regler för användande av skåpen som skolan beslutat om. Skolan har en allmän befogenhet att kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsikten. Skolledningen kan alltså öppna och visitera skåpen utan att det anses vara en husrannsakan. Eleverna måste få information om de villkor som gäller för att de ska få använda skåpen och om skolledningen öppnar ett skåp ska det ske i elevens närvaro.
 
Väskor
En väska är elevens personliga egendom som är skyddad av förbudet mot husrannsakan. Slutna väskor får inte öppnas och genomsökas av skolan.
 
Omhändertagande av föremål
Rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan. När det gäller föremål som stör är det hur föremålet används som är grunden för omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande om den är avstängd men om eleven hanterar den så att undervisningen försvåras, så stör den utbildningen och kan omhändertas. Vad gäller föremål som i sig är farliga, till exempel knivar, fyrverkerier eller kemikalier, spelar det ingen roll hur de används. De kan alltid omhändertas.
 
Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet utan också föremål som används eller påträffas i entréer, korridorer och uppehållsrum. Men det måste vara klart vem föremålet tillhör, vilket kan vara svårt när det hittas i allmänna utrymmen. Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen. Undantaget är om eleven har tagit med sig föremålet flera gånger eller om det är ett föremål som eleven inte bör få tillbaka på grund av dess beskaffenhet. I så fall kan man omhänderta föremålet i upp till fyra dagar i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktats.
 
Rektorn eller den person rektorn har bestämt ska snabbt anmäla till polisen om man har tagit hand om stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor. Då får man behålla föremålet tills det är avgjort om polisen ska ta det i beslag. Om man inte lämnar tillbaka föremålet efter lektionen ska den som tagit hand om det dokumentera omhändertagandet skriftligt.  
                                                 
Kroppsvisitation
Skolpersonal har inte några befogenheter att genomföra kroppsvisitation. Undersökning av kläder och skorräknas också som kroppsvisitation och får alltså inte genomföras av personal på skolan.
 
Drogtest
G.O. Kompetens är en kvalificerad yrkesutbildning där praktiska moment utgör en stor och viktig del av undervisningen. Eftersom utbildningen innebär framförande av personbilsfordon, lastfordon, tunga lastfordon, truckar, hjullastare, kranar m.fl. förbehåller sig skolan rätten att utföra planerade och slumpmässiga drogtester. För att försäkra sig om elevers och personals säkerhet vid praktiska moment utgör drogtesten en viktig del av det säkerhetstänk som präglar verksamheten på skolan.
 
Drogtester utförs av skolhälsovården på G.O. Kompetens. I de fall positiva drogtester upptäcks lämnas ärendet över till elevvårdsteamet. Rektor kan dock besluta om omedelbar avstängning från praktiska moment i utbildningen (se ovan Åtgärd 6).

Nödvärnsrätten och envarsgripande
Brottsbalkens nödvärnsbestämmelse (24 kap.) ger personer rätt att ingripa för att förhindra brottsligt våld mot person eller egendom. Nödvärnsrätten gäller bara det akuta ingripandet och får aldrig innebära mer våld än vad situationen kräver. Nödvärnsrätten gäller för alla och därmed även för rektorer, lärare, annan personal och elever. Envarsgripande betyder att var och en har befogenhet att gripa den som begått ett brott som kan leda till fängelsestraff och som påträffas på bar gärning.
 
Vallåkra 2017-11-29
 
 

Källor:

 • Det här materialet grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800) och förarbetena Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, prop 2009/2010: 165.
 • Ordningsregler: 5 kap. 5 § skollagen. 
 • Allmänna befogenheter för rektor och lärare: 5 kap. 6 § skollagen. 
 • Omhändertagande av föremål: 5 kap. 22 och 23 §§ skollagen. 
 • Utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, utredning, skriftlig varning, tillfällig omplacering och tillfällig placering vid annan skolenhet: 5 kap. 
 • 7–13 §§ skollagen. 
 • Avstängning från obligatoriska skolformer: 5 kap. 14–16 §§ skollagen. 
 • Avstängning från de frivilliga skolformerna: 5 kap. 17–21 §§ skollagen. 
 • Dokumentation av åtgärderna: 5 kap. 24 § skollagen. 
 • Permanent förflyttning av elever i grundskolan respektive grundsärskolan: 10 kap. 30 § och 11 kap. 29 § skollagen.
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig