Likabehandlingsplan 2017-18

Handlingsplanen för G.O. Kompetens Transportgymnasium är till för att motverka alla former av kränkande behandling; såsom mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling, med fler. Var och en på skolan, elever och personal, skall verka för varje enskild människas lika värde och arbeta förebyggande mot varje form av diskriminering och annan kränkande behandling. På vår skola accepteras ingen diskriminering, mobbning, kränkande eller nedlåtande behandling - detta gäller alla involverade på skolan. G.O. Kompetens har som mål att nolltolerans ska gälla mot kränkning, mobbning och diskriminering.

 
Vad är kränkande behandling ? 
Kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningarna  kan utföras av en eller flera tillsammans och riktas mot en enskild person eller en grupp. De kan äga rum vid ett enda tillfälle eller vara frekvent återkommande över en tid.
 
Vad är mobbning? 
Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag (Skolverkets definition). Mobbning kan ta sig många uttryck, såsom; utfrysning, förödmjukelser, verbala hot, utpressning, ryktesspridningar, mobbning via sms eller internet, retningar, trakasserier, inlåsning, förstörelse av egendom, med mer.
 
Vad är diskriminering?
Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Diskriminering är också när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt.
 
Bakgrund/Historik 
Den 1 januari 2009 kom en ny lag, Diskrimineringslagen, för att motarbeta mobbning och kränkande behandling av elever och personal på skolor i Sverige.
 
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder,  ålder, religion eller annan trosuppfattning. 

Skollagen och Gymnasieförordningen 
I Skollagen 6 kap fastslås huvudmannens och skolans plikt att arbeta mot och utreda all form av kränkande behandling och diskriminering. Skollagen refererar till Diskrimineringslagen (2008:567) 

Gymnasieförordningen och Skollagen fastslår att utbildningen ska utformas "i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor." 
 
Likabehandlingsplanens axiom
 • Alla människor är lika värda.
 • Alla former av kränkande behandling; såsom mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling, med fler, är oacceptabel.
 • Arbetet mot diskriminering, mobbning och trakasserier ska genomsyra all verksamhet på G.O. Kompetens. Samtliga på skolan, elever och personal, ska jobba förebyggande såväl som aktivt (i uppkomna situationer) mot diskriminering, mobbning och trakasserier.
Huvudmannen/Skolledningen skall:
 • ansvara för att all personal och elever på gymnasiet samt vårdnadshavare har kunskap om skolans värdegrund och handlingsplan för likabehandling.
 • ansvara för att all personal ska fullgöra de skyldigheter som innefattas i likabehandlingsplanen.
 • ansvara för att det genomförs åtgärder för att förebygga och hindra att elever och personal utsätts för alla former av kränkande behandling; såsom mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling, med fler.
 • ansvara för att skolan kontinuerligt skall arbeta med och vidareutveckla likabehandlingsplanen samt se till att detta arbete blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.
Skolledning, lärare och övrig personal skall:
 • känna ansvar och delaktighet i det förebyggande arbetet mot diskriminering.
 • ingripa vid minsta tecken på mobbning/kränkning/särbehandling.
 • anmäla, utreda och dokumentera diskriminering och kränkande behandling.
 • arbeta aktivt med att integrera värdegrundsarbete och elevdemokrati i den pedagogiska vardagen där man diskuterar normer, värderingar, etiska regler och attityder.
 • verka och planera för att elever och klasser ska komma till tals i frågor som rör likabehandlingsplanen samt möjligheten till att påverka densamma.
Att jobba förebyggande
På G.O. Kompetens anser vi att det förebyggande arbetet är det viktigaste instrumentet för att uppfylla likabehandlingsplanens mål. Genom att implementera och integrera värdegrundsarbete i den dagliga pedagogiska verksamheten faller sig detta förebyggande arbete naturligt och självklart. Skolan har enats om en nolltollerans mot trakasserier, mobbning och diskriminering och detta gör det möjligt att ingripa direkt då något dylikt uppmärksammas. Skolans relativt lilla storlek (ca. 100 elever), den informella och personliga relationen mellan personal och elever möjliggör också att likabehandlingsplanens mål kan uppfyllas.
 
På G.O. Kompetens har vi som mål att en gång varje läsår ha en temadag kopplat till ämnet värdegrund. Denna temadag är ett led i processen med att få in eleverna själva i utvecklandet av värdegrundsarbetet på skolan. Erfarenhetsmässigt vet vi att om eleverna känner delaktighet i en process, blir resultatet så ofta bättre. Elevernas delaktighet blir också ett led i det elevdemokratiska arbetet och stärker också elevernas möjlighet att påverka sin situation på skolan.

Föräldrar informeras och delges information om skolans värdegrund/likabehandlingsplan och ordningsregler redan efter det första informationsmötet som hålls ca: 2-3 veckor efter skolstart i årskurs 1. Skolans likabehandlingsteam består av mentorer/lärare från alla klasser samt representanter från skolledningen.

Lärare, skolledning och övrig personal har kontinuerliga lärarmöte alla skolveckor per termin där frågan om diskriminering/särbehandling finns som en kontrollpunkt vid varje möte.

Åtgärder vid misstanke om mobbing, diskriminering eller annan kränkande behandling
Arbetet mot mobbning eller kränkningar sker enligt följande: 
 • Information om mobbningen/kränkningen/diskriminering samlas in. OBS! Var uppmärksam på att det kan vara känsligt för vittnen, uppgiftslämnare och inblandade att framträda öppet och ge därför alltid möjligheten för den eller dessa att vara anonyma. (För skolans personal, fyll i Blankett 1 - Rapport om mobbning/trakasserier/annan kränkande behandling).
 • Samtal enskilt med den/de drabbade. (För skolans personal, fyll i Blankett 2 - Underlag för samtal vid mobbning/trakasserier/annan kränkande behandling). 
 • Samtal enskilt med mobbaren/mobbarna. (För skolans personal, fyll i Blankett 2 - Underlag för samtal vid mobbning/trakasserier/annan kränkande behandling).
 • Ansvarig skolpersonal ansvarar för dokumentation görs samt att anmälda/misstänkta fall av mobbning/trakasserier/diskriminering alltid utreds och, vid behov, åtgärdas.
 • Information till föräldrar, före eller efter samtalen beroende på vad Mentor/lärare anser vara bäst i det enskilda fallet. 
 • Om problemet uppfattas som svårlöst/komplicerat kallas i regel föräldrarna till mobbaren in till skolan för samtal. Åtgärdsplan/program kan behövas att upprättas. 
 • Den utsattes föräldrar/målsman informeras om att åtgärder är på gång. I allvarliga fall kan skolledningen utfärda en skriftlig varning till den/de berörda - se Handlingsplan för trygghet och studiero på G.O. Kompetens.
 • Uppföljningssamtal sker med den/de utsatta. (För skolans personal, fyll i Blankett 3 - Rapport för uppföljningssamtal vid mobbning/trakasserier/annan kränkande behandling).
Under de följande veckorna har man uppsikt och regelbundna kontakter med den mobbade/kränkta/diskriminerade för att ta reda på hur det går och om man märkt en förbättring. Därefter sker ett uppföljningssamtal med den eller de utfört handlingen.

Om behov skulle föreligga följer ytterligare uppföljningssamtal med 1-2 veckors mellanrum.

Härmed intygar jag att jag har läst igenom och tagit del av likabehandlingsplanen.


Elev _____________________________________________________

Målsman _________________________________________________

Lärare____________________________________________________

Övrig Personal_____________________________________________
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig