Trygghet & Studiero

Detta är viktigt att alla i skolan, såväl elever som personal, trivs i skolan och blir bemötta med respekt. I undervisningssituationer och på raster ska man känna sig trygg i såväl undervisningslokal som i korridor, uppehållsrum, matsal och omgivningen kring skolan.

Om en elev brister i sitt uppförande så att andra drabbas (stökigt beteende och/eller kränkningar), ska undervisande lärare, och/eller mentor och rektor prata med eleven i fråga och meddela vårdnadshavare om det oacceptabla läget. Både elev och vårdnadshavare ska också informeras om vilka åtgärder som skolan kommer att vidta om elevens beteende inte förändras till det bättre.

Observera att även situationer som händer utanför skoltid, till och från skolan, kan rendera i åtgärder från skolan. Till exempel då en eller flera elever uppträder mot en eller flera andra elever på ett sätt så att sistnämnda känner sig hotade, kränkta eller på annat sätt otrygga i skolan.

Likabehandlingsplan 2023/2024

Handlingsplanen för G.O. Kompetens Transportgymnasium är till för att motverka alla former av kränkande behandling; såsom mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling, med fler. Var och en på skolan, elever och personal, skall verka för varje enskild människas lika värde och arbeta förebyggande mot varje form av diskriminering och annan kränkande behandling. På vår skola accepteras ingen diskriminering, mobbning, kränkande eller nedlåtande behandling - detta gäller alla involverade på skolan. G.O. Kompetens har som mål att nolltolerans ska gälla mot kränkning, mobbning och diskriminering.